Helsingin Rakennuskonevuokraus Oy soveltaa konevuokrausalan yleisiä sopimusehtoja. Vuokraustoiminta ja siihen mahdollisesti liittyvä kuljetus­ ja muut palvelut tapahtuvat Helsingin Rakennuskonevuokraus Oy:n aukioloaikoina, klo 7.00—16.00 välisenä aikana, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.

1.​ Sopijaosapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (myöhemmin ”Vuokralleantaja”) sekä Vuokralleottajan (myöhemmin ”Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

2.​ Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole kirjallisesti erikseen sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

3.​ Vuokra­-aika

Vuokra-­aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-­aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-­aikaan luetaan edellä mainitut nouto­ ja palautuspäivät, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Minimivuokra-­aika on 1 päivä. Uusi vuokrapäivä alkaa kello 9.00. Minimiveloitus vuokrattavalle tuotteelle on 78€ sis alv.

4.​ Vuokrauskaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta, ellei osapuolten välillä ole sovittu kaluston kuljetuspalvelusta tai toisesta luovutuspaikasta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

5.​ Vuokrauskaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva­- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito­ ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa vuokrasopimuksen mukaisessa kohteessa. Vuokralleottaja ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.

6.​ Vuokrauskaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, jossa vuokraus on tapahtunut, ellei osapuolten välillä ole sovittu kaluston kuljetuspalvelusta tai toisesta luovutuspaikasta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

7.​ Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaluston turvallisuus­- ja käyttöohjeita. Vuokralleottaja vastaa omalla kustannuksellaan työturvallisuus­ ja muiden määräysten noudattamisesta sekä työturvallisuustarkastusten suorittamisesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra­aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra­aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen kaluston sen uushankinta­-arvoon ja on vastuussa Vuokralleantajalle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrauskalusto Vuokralleantajalle siinä kunnossa kuin se luovutettiin Vuokralleottajan käyttöön. Mikäli näin ei tapahdu, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta vuokrakaluston puhdistus-­ ja kunnostuskustannukset.

8.​ Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9.​ Vakuutukset

Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra­-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa kalustolle kuljetusvakuutuksen. Käytettäessä Vuokralleantajan vakuutusta vahingon sattuessa Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle omavastuuna 1240€.

10.​ Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo näitä ehtoja tai vuokrasopimuksen sisältöä, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa vuokrasopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.

11.​ Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti­ tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

12.​ Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13.​ Riitaisuudet

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

14.​ Veloitusperusteet

Vuokrasopimus koskee vuokrauskaluston käyttöä yksivuorotyössä (max. 8 h) kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Vuokralleantajalle tätä laajemmasta käytöstä, jolloin Vuokralleantajalla on oikeus korottaa päivävuokraa jokaista ylikäyttötuntia kohden. Ylikäyttötuntien korotusosuus on 10% päivävuokrasta.

Perusvuokra on ensimmäisen päivän vuokra. Seuraavilta päiviltä peritään seuraavien päivien päivävuokra. Kaluston vuokrausperusteena pidetään pääsääntöisesti työpäiviä (5 pv/vko) seuraavin poikkeuksin, joiden vuokra peritään jokaiselta vuokrauspäivältä (7 pv/vko): teline­ ja muottikalusto, lämmitys­ ja pumppukalusto, sähkö­ ja valaistuskalusto, ilmanpuhdistimet, kuivauskalusto, kontit, työmaatilat ja tilapäiskäymälät. Mikäli vuokrakalustoa käytetään nimenomaan viikonloppuna, siitä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen perus-­ ja seuraavien päivien vuokra, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia erikseen kuukausivuokrasta, jolloin veloitusperusteena on kalenterikuukausi. Vuokralleottaja voi pyytää kuukausivuokraan siirtymistä myös vuokrasopimuksen syntymisen jälkeen, jolloin kalustovuokrauksesta tulee tehdä uusi kirjallinen sopimus. Uusi sopimus astuu voimaan sovitusta päivästä eteenpäin. Kuukausivuokraan siirtymistä ei voida toteuttaa jälkikäteen eikä laskutuskäytäntöä voida muuttaa taannehtivasti, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Laskutamme kaksi kertaa kuukaudessa, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Maksuehto on 14 pv netto, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Minimiveloitus vuokrattavalle tuotteelle on 78€ sis alv.

Mikäli Vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko ja viitekorko. Jos Vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

15.​ Muut ehdot

Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralleottaja antaa luvan luottotietojen kysymiseen. Vuokrakaluston kuljetuskustannukset eivät sisälly vuokraan.